Posiciones:

Heikodachi                                           Heisokudachi                                    Sudadachi

Shiko dachi